Activitats

Concurs de Pessebres 2023

Veredicte 94è Concurs de Pessebres (2023)

BASES 2023

L’Associació  Pessebrista de Tarragona convoca el Concurs de Pessebres 2023. Pot participar-hi qualsevol persona resident a la ciutat de Tarragona.

 1. MODALITATS

  Pessebres infantils: fins als 12 anys
  Pessebres familiars
  – Familiar popular: és el realitzat principalment amb elements naturals, com suro i molsa, i sense limitació de mides.
  – Familiar artístic: serà el construït amb elements de creació artística pròpia, fets de poliestirè, escaiola…, i sense limitació de mides.
  Col·legis/Instituts: cal que presentin un pessebre de tipus popular o artístic. Només s’admetrà un sol pessebre per centre (es tindrà en compte la participació del alumnat en l’elaboració del pessebre).
  Entitats: hauran de presentar un pessebre popular o artístic.
  Pessebres Monumentals: són aquells que, amb independència de les tècniques i materials emprats, destaquen per les seves grans dimensions.

 2. PREMIS

  Tots els participants de la categoria infantil rebran una medalla, mentre que per a la resta de categories s’estableixen tres premis. A més, a tots els concursants, se’ls farà lliurament d’un diploma de participació en el concurs.

 3. INSCRIPCIÓ

  Per a les modalitats Pessebres Infantils i Pessebres Familiars, la inscripció al concurs i presentació de les obres es farà de forma telemàtica amb el formulari que hi ha a peu de pàgina, i es formalitzarà fins al 26 de desembre de 2023, omplint el corresponent formulari (un per pessebre).
  Per a les modalitats Col·legis/Instituts i Entitats, la inscripció al concurs i presentació de les obres també es farà de forma telemàtica amb el formulari que hi ha a peu de pàgina, i es formalitzarà fins al 18 de desembre de 2023, omplint el corresponent formulari (un per pessebre). L’organització es reserva el dret de visitar presencialment el pessebre presentat, prèvia cita amb els responsables del centre o entitat.
  No s’admetran altres formes d’inscripció.
  Juntament amb el formulari es trametran les imatges del pessebre, en format horitzontal, màxim 5, i com a mínim una de general de tot el pessebre, en format JPG, JPEG, BMP o PNG. Els arxius de les imatges no poden superar els 2 Mb. Si es considera convenient, es podrà presentar un vídeo-gravació, en format horitzontal, que en cap cas podrà superar 30 segons de durada, en format MP4 o MOV, i que no podrà pesar més de 10 Mb.

 4. JURAT

  El jurat estarà constituït per persones idònies, designades per la Junta Directiva de l’Associació  Pessebrista de Tarragona, que donarà a conèixer el resultat del concurs oportunament. El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis que no reuneixin suficient qualificació. Es reserva el dret de canviar la modalitat dels pessebres presentats a concurs. En el cas de tenir algun dubte a l’hora de valorar un pessebre, el jurat es podrà desplaçar fins el lloc on aquest es trobi.

 5. QUALIFICACIÓ

  La qualificació del jurat serà establerta segons la puntuació donada a cada pessebre pels conceptes de: primer terme, paisatge, cel, perspectiva, llum, color i composició.

 6. ACCEPTACIÓ

  Tota inscripció al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, i podrà ser refusada l’admissió de pessebres que no s’ajustin al noble fi d’aquesta convocatòria.

 7. DRETS D’IMATGE

  Els participants autoritzen expressament l’Associació Pessebrista de Tarragona a difondre i publicar-ne les imatges i autoria dels pessebres que concursin.

 8. PROTECCIÓ DE DADES

  D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades personals físiques i a la seva lliure circulació, s’informa als participants que les dades personals facilitades en la sol·licitud de participació es reflecteixen en un fitxer propietat de l’Associació i són tractades per a la gestió de la participació al concurs.

  Hi ha el dret de rectificació i cancel·lació de les dades i de revocar el consentiment a l’ús de les imatges comunicant-ho a l’associació a traves del correu físic a la següent adreça:

  Associació Pessebrista de Tarragona
  Moll Pesquer, s/n (Espai Entitats El Serrallo)
  43004 TARRAGONA

Formulari d’inscripció 2023

  Telèfon de contacte (obligatori)